Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

3. THỦ TỤC QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
 
- Trình tự thực hiện:
 
* Bước 1: Văn bản đề nghị đăng ký quản lý lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài được tiếp nhận tại tổ “1 cửa” của SCEDFA
 
* Bước 2: Văn bản đề nghị đăng ký quản lý lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài được trình Giám đốc/Đại diện lãnh đạo SCEDFA/Người được ủy xem xét, phê duyệt trong ngày trước khi giao cho chuyên viên chuyên trách xử lý
 
* Bước 3: Hướng dẫn người lao động Việt Nam hoàn thành hồ sơ nhân viên theo quy định
 
* Bước 4: Thực hiện kiểm tra, xác minh lý lịch của người lao động Việt Nam
 
* Bước 5: Tiếp nhận kết quả thẩm tra, xác minh lý lịch của người lao động Việt Nam từ cơ quan chức năng, trình lãnh đạo SCEDFA xem xét, phê duyệt trong ngày sau đó chuyển ngay cho chuyên viên chuyên trách xử lý trong vòng 02 ngày làm việc
 
* Bước 6: Kể từ ngày SCEDFA nhận hồ sơ đầy đủ của người lao động. Trong vòng 15 ngày làm việc, SCEDFA có văn bản gửi tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định hoặc không đồng ý quản lý (có lý do)
Hoặc sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng, nếu người lao động có các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh chính trị thì SCEDFA có văn bản gửi tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc không đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định
 
* Bước 7: Ngay sau khi gửi văn bản cho tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định thì chuyên viên chuyên trách công tác nhân sự có trách nhiệm nhập dữ liệu cá nhân của người lao động vào chương trình phần mềm quản lý và lưu hồ sơ.
 
- Cách thức thực hiện: 
 
Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể gửi văn bản đến SCEDFA qua đường bưu điện, hoặc fax, hoặc nộp trực tiếp, hoặc scan văn bản và gửi thư điện tử. 
 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  01 bộ
 
* Thành phần hồ sơ: 
 
- ĐƠN XIN VIỆC LÀM (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh)
Tiếng Việt: Theo mẫu số 01 được quy định tại Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/03/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
   Tiếng Anh: Người lao động tự viết
- SƠ YẾU LÝ LỊCH (02 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh)
Tiếng Việt: Theo mẫu đính kèm và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người lao động có hộ khẩu hoặc nơi cư trú.
Tiếng Anh: Người lao động tự viết
 
- 01 GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ hợp lệ của cơ quan Y tế (không quá 06 tháng)
 
- 06 ẢNH MÀU 4x6 (không quá 06 tháng)
 
- 04 ẢNH MÀU 3x4 (không quá 06 tháng)
 
- 01 BẢN SAO VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ chuyên môn nghiệp vụ (có chứng thực)
 
- 01 THƯ GIỚI THIỆU của tổ chức, cá nhân đã tuyển dụng
 
- 01 GIẤY CAM KẾT thực hiện 10 Điều Quy định của Bộ Ngoại giao đối với người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài
 
- 03 BẢN SAO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (của người lao động Việt Nam có công chức hoặc dấu đỏ của tổ chức, cá nhân nước ngoài)
 
- 01 BẢN SAO GIẤY GIỚI THIỆU của cơ quan, đơn vị làm việc cũ (nếu có)
 
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 
- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ
 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SCEDFA;
 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SCEDFA.
 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
 
Văn bản gửi tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc đồng ý chấp thuận quản lý lao động theo quy định hoặc không đồng ý quản lý (có lý do)
 
- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 
* Đơn xin việc làm theo mẫu số 01 được quy định tại Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/03/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 
* Sơ yếu lý lịch theo mẫu hướng dẫn (đính kèm);
 
* Tờ khai bảo hiểm xã hội theo mẫu số 01-THB ban hành kèm theo công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đính kèm);
 
* Giấy cam kết (đính kèm);
 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đang thường trú tại Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, có đầy đủ hành vi dân sự theo quy định của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ (Điều 1). Không tiếp nhận hồ sơ của đối tượng qui định tại Điều 5 của Nghị định này.
 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
+ Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 
+ Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 
+ Nghị định số 75/2001/NĐ-CP ngày 19/10/2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 và Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 
+ Quyết định số 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
 
+ Quyết định số 1973/QĐ-BNG ngày 29/12/1998 của Bộ Ngoại giao về việc uỷ quyền cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Cung ứng lao động theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ;
 
+ Quyết định số 1504/QĐ-BNG ngày 27/9/1999 của Bộ Ngoại giao ban hành Quy định đối với người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị định số 85/1998/NĐ-CP của Chính phủ;
 
+ Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/3/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 
+ Quyết định số 1431/1998/QĐ-UB ngày 20/3/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên Trung tâm dịch thuật Đà Nẵng thành Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng và bổ sung một số nhiệm vụ;
 
+ Quyết định số 41/1999/QĐ-UB ngày 23/3/1999 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng;
 
+ Quyết định số 5092/QĐ-UB ngày 26/6/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng;
 
Đính kèm:

Download   xem  thông tin đầy đủ
 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTKS) cần tuyển dụng 01 Nhân viên Dự án (Hạn cuối 19/01/2016).

- Tổ chức East Meets West Foudation cần tuyển dụng 01 Trợ lý Chương trình (Hạn cuối 01/02/2016).

- Tổ chức World Vision International Viet Nam cần tuyển dụng 01 Nhân viên Ban Con người và Văn hóa (Hạn cuối 02/02/2016).

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
05113 552345


-P.Giám đốc-
Nguyễn Thị Thuy Tú
tuntt@danang.gov.vn
0913406871


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
0905551007

-PP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.KTĐN-
Trần Thị Mỹ Dung
dungttm@danang.gov.vn
0905007147


-CV CNTT-
Đặng Công Mẫn
madc@danang.gov.vn
0935656027

  •  
  •  
  •