Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

66
Lần tải
108.pdf
Ban hành: 14/02/2008
Kích cỡ28/10/2016
Kích cỡ470524
75
Lần tải
107.pdf
Ban hành: 14/5/2013
Kích cỡ28/10/2016
Kích cỡ332251
70
Lần tải
106.pdf
Ban hành: 08/6/2010
Kích cỡ28/10/2016
Kích cỡ353057
154
Lần tải
105.pdf
Thông qua: 17/06/2010
Kích cỡ10/05/2016
Kích cỡ699474
169
Lần tải
104.pdf
Ban hành 30/12/1015
Kích cỡ12/04/2016
Kích cỡ386057
843
Lần tải
103.pdf
Thực hiện văn hóa, văn minh đô thị
Kích cỡ23/03/2016
Kích cỡ683715
192
Lần tải
102.doc
Ban hành: 10/7/2001
Kích cỡ23/03/2016
Kích cỡ179712
179
Lần tải
101.doc
Thông qua: 13/11/2008
Kích cỡ23/03/2016
Kích cỡ269824
214
Lần tải
100.pdf
Ban hành: Ngày 16/02/2016
Kích cỡ23/03/2016
Kích cỡ453764
258
Lần tải
99.pdf
Ban hành 01/6/2015
Kích cỡ24/11/2015
Kích cỡ632191
283
Lần tải
98.doc
Ban hành 28/12/2000
Kích cỡ11/11/2015
Kích cỡ56832
279
Lần tải
97.doc
Ban hành 28/3/2002
Kích cỡ11/11/2015
Kích cỡ90624
277
Lần tải
96.pdf
BBan hành 06/7/2015
Kích cỡ02/11/2015
Kích cỡ894385
272
Lần tải
95.pdf
Ban hành 14/04/2015
Kích cỡ02/11/2015
Kích cỡ621679
301
Lần tải
94.docx
Ban hành 17/04/2015
Kích cỡ02/11/2015
Kích cỡ21001
276
Lần tải
93.doc
Ban hành 19/01/2011
Kích cỡ27/10/2015
Kích cỡ635392
299
Lần tải
92.docx
Và các loại văn bản khác
Kích cỡ15/10/2015
Kích cỡ12965
1409
Lần tải
91.pdf
Ban hành 28/6/2012
Kích cỡ15/10/2015
Kích cỡ405772

CƠ HỘI VIỆC LÀM


- Tổ chức WVI cần tuyển 01 Nhân viên trợ lý Ban con người và Văn hóa. Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/5/2017.

- Tổ chức HSF cần tuyển Nhân viên. Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/5/2017.

- Tổ chức WVI cần tuyển 01 Nhân viên tín dụng. Hạn cuối nộp hồ sơ: 7/6/2017. Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc--TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
0905551007


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •